Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 5

Ажил олгогч намайг анх тохиролцсноос өөр ажил хийлгүүлэх / өөр газарт ажиллуулах
хүсэлтэй байна. Ийм зүйл шаардах эрхтэй юү?


Ажил олгогч юун түрүүнд ажилтантай анх тохиролцсноос өөр ажил хийлгүүлэх талаар харилцан
тохиролцох ёстой. Хэрэв танд нэр заасан газарт тодорхой местэн дээр ажиллах зорилгоор
хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд та уг зөвшөөрөлд заасан ажлыг л гүйцэтгэх
үүрэгтэй.