Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 3

Ажил олгогч намайг эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах эрхтэй болохын тулд сар бүрийн цалингаасаа эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө төлөх үүрэгтэй гэж хэлсэн. Энэ үнэн үү? 

Шимтгэлийг ажилтан, ажил олгогчийн аль аль нь төлдөг. Нийт цалингаас 34 хувийг шимтгэлд суутгадаг ч ажилтны нийт цалингаас эрүүл мэндийн даатгалд 4,5 %, нийгмийн даатгалд 6,5 % тус тус суутгадаг. Таны цалингаас суутгах шимтгэлийн хэмжээг цалингийн цахим тооллын аль нэгэн машинаар лавлах боломжтой (https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy-pro-rok-2021/).  

Ажил олгогч нь ажилтны цалингаас төрөөс заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн суутгах эрхгүй.