Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 2

Миний хувьд туршилтын хугацаа дууссан байсан ч ажил олгогч намайг өвчтэй гэсэн  шалтгаанаар ажлаас халсан. Ажил олгогч ийм эрхтэй юү?

Дүрэм журамд тодорхой заасны дагуу хөдөлмөрийн харилцааг дуусгах боломжтой. Ажил олгогч ажилтныг өвчтэй байх үед ажлаас нь халах эрхгүй, үүнээс гадна ажилтан нь цалингийн нөхөн олговор, өвчилсний (хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны) тэтгэмж авах эрхтэй. Ажил олгогч таныг хууль бусаар ажлаас халсан тохиолдолд та хоёр сарын дотор хөдөлмөрийн гэрээг үндэсгүй цуцалсан тухай нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.