Мэдээ

7. 10. 2021

FAQ – post 10

Би Чех Улсад ажилтны картны үндсэн дээр ажиллаж байгаа бөгөөд ажил олгогчоо өөрчилвөл болох болов уу? 

Болно. Хэрэв таны хамгийн анхны ажлын карт бол ажил олгогчоо ажлын карт хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 6 сарйн дараа (ажлаа эрүүл мэндийн шалтгаанаар, ажил олгогчтой зохион байгуулалтын асуудлаар, жишээ нь: цалин хөлс олгогдох гэх мэт) шалтгаанаар ажил олгогчоо өөрчлөх боломжтой. Хөдөлмөрийн гэрээг ямагт бичгээр цуцлана. Мэргэшсэн ажилтан зэрэг засгийн газраас хэрэгжүүлж буй зарим хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон карт эзэмшигчдийн хувьд өөр нөхцөл үйлчилдэг болохыг анхаарна уу! 

Ажил олгогчоо өөрчилж байгаа тохиолдолд ямар нэгэн асуудалд ороолцолдохгүй тулд хуульч / өмгөөлөгч, гадаадын иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг аль нэгэн төрийн бус байгууллагад хандан зөвлөгөө авах эсвэл манай шуурхай утсаар холбогдох нь зүйтэй.