Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 9

Ажил зуучлагч эсвэл ажил олгогчийн ааш авир өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг сайтар ажигла. Жишээ нь: явах огноог гэнэт өөрчлөх, албан бичиг хөөцөлдөхөө шалтгаангүй хойшлуулах, өөрчлөлтийг хүчээр тулгах гэх мэт.