Мэдээ

7. 10. 2021

Desatero – 8

Ажил зуучлагч эсхүл ажил олгогчоос зээл, ямар нэгэн бэлэг сэлт авч болохгүй.