O nás

Posláním La Strady Česká republika je přispívat k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a těmito jevy ohroženým lidem. La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby. La Strada je součástí mezinárodní organizace La Strada International.

Východiska: Lidská práva Empowerment Feminismus Rovné příležitosti Neabolicionismus

HISTORIE

Naše obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika byla založena v roce 1995 jako projekt proFem, od roku 1998 je registrována jako samostatný právní subjekt. V roce 2004 jsme se stali spoluzakladatelem mezinárodního sdružení La Strada International, které má v současnosti 28 členských organizací ve 23 evropských zemích a mezinárodní sekretariát v Nizozemsku (https://lastradainternational.org/).

Časová osa: zde    1996 – 2021

2021

Odvolací soud potvrdil rozsudek, který poškozeným v kauze obchodování s lidmi přímo v rámci trestního řízení přiznal náhradu škody v celkové částce téměř 5 milionů korun a pachatele odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 9 a 18 let.

 

2020
Výročí 25 let existence organizace La Strada ČR.

 

2019
Registrace nové sociální služby Terénní programy s celorepublikovou působností.

2018
Ve spolupráci s SB Films jsme připravili krátký spot Na druhý pohled, který ukazuje, že obchod s lidmi nemusí být na první pohled zřejmý.

2017
Nízkoprahový tým La Strada získal výroční cenu za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb České asociace streetwork, tzv. ČASovanou botu za svou činnost předchozím roce.

 

2016
Ústavní soud vyhlásil průlomový nález v kauze pracovního vykořisťování v lesích České republiky (tzv. kauza stromkaři).

2015
Organizace La Strada ČR slaví 20. výročí od svého založení.

20 LET

2014

 • Na začátku roku se La Strada zapojila do významného výzkumného projektu DemandAT, který je zaměřený na výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po obchodování s lidmi. Projekt je podpořený 7. rámcovým programem Evropské komise.
 • Ke konci roku jsme zahájili projekt zaměřený na zvyšování informovanosti migrantek ohrožených vykořisťováním a obchodováním s lidmi. Do projektu je zapojená partnerská organizace z Vídně Lefoe a Berlína Ban Ying.

2013

 • Od 1. 1. na SOS a info lince také poskytujeme registrovanou sociální službu telefonická krizová pomoc.
 • Od roku 2013 je La Strada ČR členkou – pozorovatelkou v Konsorciu NNO pracujících s migranty v ČR. V dubnu 2013 proběhlo zaškolování pracovníků a pracovnic Integračního centra Praha na práci v terénu.

2012

 • První pravomocný rozsudek za trestný čin obchodování s lidmi mimo oblast sexbyznysu v ČR. Osm, čtyři a tři roky odnětí svobody. Takové tresty padly 10. 5. 2012 u vrchního soudu v Praze v případu bratří Lacků z Českých Budějovic.
 • V květnu 2012 proběhl trénink a zaškolení na práci v terénu pro pracovnice organizace Novi Put v Bosně a Hercegovině.

2011

 • V lednu byla založena nízkoprahová sekce LS a začala fungovat nízkoprahová poradna. V tomtéž roce byl zaveden tzv. ad hoc terén a v nízkoprahové poradně se začala nabízet klientele služba krizová pomoc ambulantní.
 • V říjnu organizace La Strada Česká republika oslavila 15 let činnosti SOS a info linky a zahájila kampaň na podporu vykořisťovaným cizincům a cizinkám „každá práce má svou cenu“.
 
 

2010
V říjnu bylo spuštěno bezplatné číslo 800 077 777

2008

 • Rozvoj advokačních a lobby aktivit (další Doporučení vládě a připomínky k několika legislativním a strategickým dokumentům).
 • La Strada ČR se stala členkou PICUM (Platform for International Kooperativní on Undocumented Migrants) a zapojila se do iniciativy evropských neziskových organizací COMP-ACT EUROPE (European Action Pact for Compensation for Trafficked Persons.
 

2007

 • Registrace sociálních služeb: Odborné sociální poradenství, Krizová pomoc a Azylové domy, dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 • Počátek monitoringu situace z hlediska ohrožení obchodování s lidmi v komunitách pracovních migrantů a migrantek.

2006

 • Vytvořen koncept práce v terénu.
 • Organizace začíná poskytovat právní služby.
 • Počátek spolupráce s vietnamskou klientelu.
 • Organizace získává další azylový byt.
 
 

2004

 • La Strada ČR spoluzakládá mezinárodní síť La Strada International.
 • Zahájen provoz poradny.
 • Organizace začíná poskytovat služby i mužské klientele.
 • Publikována první Doporučení vládě České republiky, která sumarizují, jaké kroky by bylo žádoucí přijmout s cílem předcházení obchodování s lidmi a poskytování účinné pomoc obchodovaným osobám.
 • Poté, co La Strada ČR dlouhodobě upozorňovala na tuto nutnost, byla v roce 2004 česká definice trestného činu obchodování s lidmi změněna tak, aby pokrývala obchodování s lidmi za účelem vykořisťování i v jiných sférách než v sexbyznysu.

2000-2003

 • Koncepce sociální práce s obchodovanými ženami.
 • Organizace získává svůj první azylový byt pro poskytování bezpečných ubytovacích služeb na utajené adrese.
 • Po zkušenostech s klientelou obchodovanou výlučně do prostředí sexbyznysu se La Strada v roce 2003 poprvé setkává a poskytuje služby ženám obchodovaným za účelem vykořisťování v šicích dílnách.
 
 

90. léta

La Strada ČR zahajuje provoz specializované telefonické prevenční linky.

PROJEKTY A GRANTY

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

2021

Název PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE V TÉMATU OBCHOD S LIDMI
Cíl Projekt si klade za cíl profesionalizovat práci pracovníků, kteří přímo podporují potenciálně obchodované nebo identifikované osoby. Inovujeme nástroje práce a chceme zkvalitnit sociální práci, která bude vycházet z aktuálních potřeb obchodovaných osob.
Cílová skupina Sociální pracovníci a pracovnice z různých institucí a organizací z přímé práce, zástupci veřejné správy a jiných institucí vstupujících do procesů spolupráce s potenciálně obchodovanou osobou, osovou ohroženou obchodem s lidmi nebo identifikovanou osobou.
Popis projektu

Naše skupina složená ze zástupců*kyň přímé práce v tématu obchod s lidmi bude aktivně hledat, jak dál v praxi zlepšovat pomoc obchodovaným osobám a zkoušet malé kroky k inovaci v praxi. Budeme pracovat workshopovým způsobem; z každého workshopu vzejde praktický výstup, který budou moci používat aktéři v oblasti pomoci obchodovaným osobám. V první fázi budeme pracovat s informacemi a kvalitativními daty, v další fázi budeme identifikovat a vybírat oblasti pro drobná i větší zlepšení. Společně navrhneme změny, které v krátkém čase odzkoušíme v praxi. Pokud se návrh osvědčí, budeme pracovat na jeho širším uplatnění, pokud ne, odzkoušíme jiný. Metoda Designu zaměřeného na člověka, kterou využíváme, pomáhá vytvářet inovace a rychlým a bezpečným způsobem je otestovat pro praxi. Vaše nápady zhmotníme do podoby, kterou lze odzkoušet s konkrétními lidmi. Můžeme otestovat odvážnější myšlenky či inspiraci z jiných oblastí nebo nápady, které už dlouho pracovníci*ice drží v hlavě. Už při odzkoušení prvního rychlého návrhu (prototypu) bývá vidět, zda je myšlenka v praxi životaschopná a kde jsou případně potřeba změny. Budeme spolupracovat s lidmi, kteří mají za sebou zkušenosti obchodování a čerpali služby některé z pomáhajících organizací. Když bude potřeba, pozveme se experty a expertky z jiných oborů, aby nám pomohli najít řešení na konkrétní otázku. V průběhu projektu budeme do spolupráce zatahovat další důležité stakeholdery, kterých se řešení oblasti bude týkat. V závěru projektu nás také čeká konference, kde o možnostech řešení budeme s dalšími aktéry mluvit, ale také workshopy, prostřednictvím kterých se budeme snažit uvést vchod námi navržená řešení.

Doba realizace 1.5.2020 – 30.4.2022
Poskytovatel dotace Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015347 je financován z Operačního programu Zaměstnanost z Evropských strukturálních fondů.

 

Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2021
Cíl Poskytování 5 sociálních služeb (jedná se o služby Krizová pomoc, Telefonická krizová intervence, Azylové domy, Odborné sociální poradenství a Terénní programy) obchodovaným a vykořisťovaným osobám, případně osobám těmito jevy ohroženými.
Cílová skupina Obchodované a vykořisťované osoby či osoby těmito jevy ohrožené
Doba realizace leden–prosinec 2021
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PRO ROK 2021
Cíl Poskytování právních informací a pomoci obětem trestných činů, a to trestného činu obchodu s lidmi a trestných činů s ním spojenými
Cílová skupina Osoby, které se staly obětí trestného činu obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2021
Poskytovatel dotace Ministerstvo spravedlnosti ČR
Název OCHRANA A PODPORA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Cíl Poskytování podpory a služeb obětem obchodování s lidmi v souladu s Evropskou směrnicí o obětech obchodování s lidmi a Národním referenčním mechanismem ČR.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2021
Poskytovatel
finančních prostředků
Ministerstvo vnitra ČR
Název HIDDEN AT WORK: PRACOVNÍ A SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ ŽEN V (SOUKROMÉ) PRACOVNÍ SFÉŘE (partner), koordinovaný Fairwork, Nizozemí
Cíl projektu Zvýšit dostupnost služeb ženám zaměstnaným ve skrytých a hůře dostupných prostředích, kde dochází často k jejich vykořisťování či obchodování, prostřednictvím online zvyšováním jejich informovanosti a proškolováním odborníků, kteří mohou být první identifikující osobou.
Cílová skupina obchodované a vykořisťované ženy v neformálních, skrytých či hůře dostupných pracovních prostředích
Doba realizace leden 2021–prosinec 2022
Poskytovatel
grantu
Evropská komise, Rights, Equality and Citizenship Programme
Název TRANSKONTINENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE K OCHRANĚ OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ASIJSKÉHO PŮVODU V EVROPĚ (partner), koordinuje La Strada International
Cíl projektu Analýza problematiky a specifik obchodování s lidmi z asijských zemí v Evropě, jejich přístupu k právní pomoci a specifika náboru a transportu těchto osob do zemí Evropské unie. Projekt je součástí širšího programu koordinovaného Liberty Shared a Remedy Project
Cílová skupina osoby asijského původu obchodované do Evropy
Doba realizace  
Poskytovatel  
Název PRVNÍ KONTAKT A INTERVENCE PRO OBCHODOVANÉ OSOBY V.
Cíl projektu Zajištění provozu SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.
Cílová skupina klienti ve službách La Strada a obchodované a vykořisťované osoby
Doba realizace říjen 2020–září 2021
Poskytovatel grantu Philip Morris Česká republika
Název SAFE – SMART, AWARE, FREE, ENJOY INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRO PREVENCI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (partner), koordinovaný IOM Bratislava
Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o rizicích obchodu s lidmi prostřednictvím rozvoje aplikace pro smartphone, přiblížit tento druh trestného činu mladým lidem a usnadnit přístup k informacím o problematice obchodu s lidmi jak mladým lidem, tak i odborníkům pracujícím s ohroženými skupinami.
Cílová skupina Mladí lidé a odborníci pracující s ohroženými skupinami
Doba realizace září 2020–prosinec 2021
Poskytovatel dotace Mezinárodní visegrádský fond
Název PREVENCE OBCHODU S LIDMI
Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o problematice obchodování s lidmi v oblasti rizik při vstupu na pracovní trh v České republice i v zahraničí a tím snížit riziko obchodování s lidmi u mladých lidí do 20 let.
Cílová skupina Žáci a žákyně základních a středních škol v hlavním městě Praze (15–20 let)
Doba realizace leden–prosinec 2021
Poskytovatel Magistrát hlavního města Prahy

2020

Název PROFESIONALIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE V TÉMATU OBCHOD S LIDMI
Cíl Projekt si klade za cíl profesionalizovat práci pracovníků, kteří přímo podporují potenciálně obchodované nebo identifikované osoby. Inovujeme nástroje práce a chceme zkvalitnit sociální práci, která bude vycházet z aktuálních potřeb obchodovaných osob.
Cílová skupina Sociální pracovníci a pracovnice z různých institucí a organizací z přímé práce, zástupci veřejné správy a jiných institucí vstupujících do procesů spolupráce s potenciálně obchodovanou osobou, osovou ohroženou obchodem s lidmi nebo identifikovanou osobou.
Popis projektu Naše skupina složená ze zástupců*kyň přímé práce v tématu obchod s lidmi bude aktivně hledat, jak dál v praxi zlepšovat pomoc obchodovaným osobám a zkoušet malé kroky k inovaci v praxi. Budeme pracovat workshopovým způsobem; z každého workshopu vzejde praktický výstup, který budou moci používat aktéři v oblasti pomoci obchodovaným osobám. V první fázi budeme pracovat s informacemi a kvalitativními daty, v další fázi budeme identifikovat a vybírat oblasti pro drobná i větší zlepšení. Společně navrhneme změny, které v krátkém čase odzkoušíme v praxi. Pokud se návrh osvědčí, budeme pracovat na jeho širším uplatnění, pokud ne, odzkoušíme jiný. Metoda Designu zaměřeného na člověka, kterou využíváme, pomáhá vytvářet inovace a rychlým a bezpečným způsobem je otestovat pro praxi. Vaše nápady zhmotníme do podoby, kterou lze odzkoušet s konkrétními lidmi. Můžeme otestovat odvážnější myšlenky či inspiraci z jiných oblastí nebo nápady, které už dlouho pracovníci*ice drží v hlavě. Už při odzkoušení prvního rychlého návrhu (prototypu) bývá vidět, zda je myšlenka v praxi životaschopná a kde jsou případně potřeba změny. Budeme spolupracovat s lidmi, kteří mají za sebou zkušenosti obchodování a čerpali služby některé z pomáhajících organizací. Když bude potřeba, pozveme se experty a expertky z jiných oborů, aby nám pomohli najít řešení na konkrétní otázku. V průběhu projektu budeme do spolupráce zatahovat další důležité stakeholdery, kterých se řešení oblasti bude týkat. V závěru projektu nás také čeká konference, kde o možnostech řešení budeme s dalšími aktéry mluvit, ale také workshopy, prostřednictvím kterých se budeme snažit uvést vchod námi navržená řešení.
Doba realizace 1.5.2020 – 30.4.2022
Poskytovatel dotace Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015347 je financován z Operačního programu Zaměstnanost z Evropských strukturálních fondů.
Název

DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020

Cíl

Poskytování 5 sociálních služeb (jedná se o služby Krizová pomoc, Telefonická krizová intervence, Azylové domy, Odborné sociální poradenství a Terénní programy) obchodovaným a vykořisťovaným osobám, případně osobám těmito jevy ohroženým.

Cílová skupina

Obchodované a vykořisťované osoby či osoby těmito jevy ohrožené

Doba realizace leden–prosinec 2020
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PRO ROK 2020
Cíl Poskytování právních informací a pomoci obětem trestných činů, a to trestného činu obchodu s lidmi a trestných činů s ním spojenými
Cílová skupina Osoby, které se staly obětí trestného činu obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2020
Poskytovatel dotace Ministerstvo spravedlnosti ČR
Název OCHRANA A PODPORA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Cíl Poskytování podpory a služeb obětem obchodování s lidmi v souladu s Evropskou směrnicí o obětech obchodování s lidmi a Národním referenčním mechanismem ČR.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2020
Poskytovatel
finančních prostředků
Ministerstvo vnitra ČR
Název PROJEKT „JUSTICE AT LAST – EUROPEAN ACTION FOR COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIMES“ (partner), koordinovaný La Strada International
Cíl projektu Zmapování možností k dosažení odškodnění a náhrady škody pro oběti trestných činů, a to hlavně oběti obchodu s lidmi v několika státech Evropské Unie.
Cílová skupina oběti trestných činů
Doba realizace

2018–2020, podpořený z fondů

Poskytovatel
grantu
Evropské Unie, Justice Program (2014-2020)
Název

PRVNÍ KONTAKT A INTERVENCE PRO OBCHODOVANÉ OSOBY IV.

Cíl projektu Zajištění provozu SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.
Cílová skupina klienti ve službách La Strada a obchodované a vykořisťované osoby
Doba realizace říjen 2019‒září 2020
Poskytovatel Philip Morris Česká republika
Název

SAFE – SMART, AWARE, FREE, ENJOY INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRO PREVENCI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (partner), koordinovaný IOM Bratislava

Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o rizicích obchodu s lidmi prostřednictvím rozvoje aplikace pro smartphone, přiblížit tento druh trestného činu mladým lidem a usnadnit přístup k informacím o problematice obchodu s lidmi jak mladým lidem, tak i odborníkům pracujícím s ohroženými skupinami.
Cílová skupina Mladí lidé a odborníci pracující s ohroženými skupinami
Doba realizace září 2020–prosinec 2021
Poskytovatel dotace Mezinárodní visegrádský fond
Název PREVENCE OBCHODU S LIDMI
Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o problematice obchodování s lidmi v oblasti rizik při vstupu na pracovní trh v České republice i v zahraničí a tím snížit riziko obchodování s lidmi u mladých lidí do 20 let.
Cílová skupina Žáci a žákyně základních a středních škol v hlavním městě Praze (15–20 let)
Doba realizace leden–prosinec 2020
Poskytovatel Magistrát hlavního města Prahy

2019

Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2019
Cíl Poskytování 5 sociálních služeb (jedná se o služby Krizová pomoc, Telefonická krizová intervence, Azylové domy, Odborné sociální poradenství a Terénní programy) obchodovaným a vykořisťovaným osobám, případně osobám těmito jevy ohroženými.
Cílová skupina Obchodované a vykořisťované osoby či osoby těmito jevy ohrožené
Doba realizace leden–prosinec 2019
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PRO ROK 2019
Cíl Poskytování právních informací a pomoci obětem trestných činů, a to trestného činu obchodu s lidmi a trestných činů s ním spojenými
Cílová skupina Osoby, které se staly obětí trestného činu obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2019
Poskytovatel dotace Ministerstvo spravedlnosti ČR
Název OCHRANA A PODPORA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Cíl Poskytování podpory a služeb obětem obchodování s lidmi v souladu s Evropskou směrnicí o obětech obchodování s lidmi a Národním referenčním mechanismem ČR.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2019
Poskytovatel
finančních prostředků
Ministerstvo vnitra ČR
Název

PROJEKT „JUSTICE AT LAST – EUROPEAN ACTION FOR COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIMES“ (partner), koordinovaný La Strada International

Cíl projektu Zmapování možností k dosažení odškodnění a náhrady škody pro oběti trestných činů, a to hlavně oběti obchodu s lidmi v několika státech Evropské Unie. 
Cílová skupina oběti trestných činů
Doba realizace 2018–2020, podpořený z fondů
Poskytovatel
grantu
Evropské Unie, Justice Program (2014-2020)
Název PRVNÍ KONTAKT A INTERVENCE PRO OBCHODOVANÉ OSOBY III.
Cíl projektu Zajištění provozu SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.
Cílová skupina klienti ve službách La Strada a obchodované a vykořisťované osoby
Doba realizace září 2018‒srpen 2019
Poskytovatel grantu Philip Morris Česká republika

2018

Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018
Cíl

Poskytování 4 sociálních služeb (jedná se o služby Krizová pomoc, Telefonická krizová intervence, Azylové domy a Odborné sociální poradenství) obchodovaným a vykořisťovaným osobám, případně osobám těmito jevy ohroženým.

Cílová skupina Obchodované a vykořisťované osoby či osoby těmito jevy ohrožené
Doba realizace leden–prosinec 2018
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PRO ROK 2018
Cíl Poskytování právních informací a pomoci obětem trestných činů, a to trestného činu obchodu s lidmi a trestných činů s ním spojenými
Cílová skupina Osoby, které se staly obětí trestného činu obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2018
Poskytovatel dotace Ministerstvo spravedlnosti ČR
Název OCHRANA A PODPORA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Cíl Poskytování podpory a služeb obětem obchodování s lidmi v souladu s Evropskou směrnicí o obětech obchodování s lidmi a Národním referenčním mechanismem ČR.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2018
Poskytovatel
finančních prostředků
Ministerstvo vnitra ČR
Název

PROJEKT „JUSTICE AT LAST – EUROPEAN ACTION FOR COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIMES“ (partner), koordinovaný La Strada International

Cíl projektu Zmapování možností k dosažení odškodnění a náhrady škody pro oběti trestných činů, a to hlavně oběti obchodu s lidmi v několika státech Evropské Unie. 
Cílová skupina oběti trestných činů
Doba realizace 2018–2020, podpořený z fondů
Poskytovatel
grantu
Evropské Unie, Justice Program (2014-2020)
Název PRVNÍ KONTAKT A INTERVENCE PRO OBCHODOVANÉ OSOBY II.
Cíl projektu Zajištění provozu SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.
Cílová skupina klienti ve službách La Strada a obchodované a vykořisťované osoby
Doba realizace září 2017‒srpen 2018
Poskytovatel grantu Philip Morris Česká republika
Název

PREVENCE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI U MLÁDEŽE

Cíl Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o problematice obchodování s lidmi v oblasti rizik při vstupu na pracovní trh v České republice i v zahraničí a tím snížit riziko obchodování s lidmi u mladých lidí do 20 let.
Cílová skupina Žáci a žákyně základních a středních škol v hlavním městě Praze (15–20 let)
Doba realizace leden–prosinec 2018
Poskytovatel dotace Magistrát hlavního města Prahy
Název

OCHRANA PRÁV SEZÓNNÍCH PRACOVNÍKŮ

Cíl Zvýšení terénních výjezdů a práce v terénu v oblastech, kde jsou nejčastěji najímáni lidé pro sezónní práce
Cílová skupina Sezónní pracovníci
Doba realizace srpen 2017–srpen 2018
Poskytovatel dotace Lesy ČR
Název MOBILNÍ KANCELÁŘ LA STRADA ČR PRO OBCHODOVANÉ OSOBY
Cíl Cílem tohoto projektu bylo zefektivnění poskytování a zvýšení dostupnosti služeb obchodovaným a vykořisťovaným osobám prostřednictvím rozvoje terénní práce zaměřené na řešení problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování na území hl. m. Prahy a příprava registrace a zaregistrování nové sociální služby Terénní programy organizací La Strada Česká republika.
Cílová skupina Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu na území hl. m. Prahy.
Doba realizace leden–prosinec 2018
Poskytovatel dotace Evropská unie; Evropské strukturální a investiční fondy; OP Praha – pól růstu ČR

2017

Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017
Cíl

Poskytování 4 sociálních služeb (jedná se o služby Krizová pomoc, Telefonická krizová intervence, Azylové domy a Odborné sociální poradenství) obchodovaným a vykořisťovaným osobám, případně osobám těmito jevy ohroženým.

Cílová skupina Obchodované a vykořisťované osoby či osoby těmito jevy ohrožené
Doba realizace leden–prosinec 2017
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PRO ROK 2017
Cíl Poskytování právních informací a pomoci obětem trestných činů, a to trestného činu obchodu s lidmi a trestných činů s ním spojenými
Cílová skupina Osoby, které se staly obětí trestného činu obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2017
Poskytovatel dotace Ministerstvo spravedlnosti ČR
Název OCHRANA A PODPORA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Cíl Poskytování podpory a služeb obětem obchodování s lidmi v souladu s Evropskou směrnicí o obětech obchodování s lidmi a Národním referenčním mechanismem ČR.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2017
Poskytovatel
finančních prostředků
Ministerstvo vnitra ČR
Název

ZVYŠOVÁNÍM INFORMOVANOSTI MLÁDEŽE K PREVENCI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o problematice obchodování s lidmi v oblasti rizik při vstupu na pracovní trh v České republice i v zahraničí a tím snížit riziko obchodování s lidmi u mladých lidí do 20 let.
Cílová skupina

Žáci a žákyně základních a středních škol v hlavním městě Praze (15–20 let)

Doba realizace leden–prosinec 2017
Poskytovatel
grantu
Magistrát hlavního města Prahy
Název

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB PRO ŽENY OBCHODOVANÉ V PROSTITUCI

Cíl projektu Cíl projektu bylo posílení služeb organizace La Strada a dalších organizací pracujících v oblasti poskytování sexuálních služeb a vyšší míra identifikace a dostupnosti služeb pro ženy nucené do prostituce.
Cílová skupina Ženy obchodované za účelem nuceného poskytování sexuálních služeb
Doba realizace leden–prosinec 2017
Poskytovatel Úřad vlády ČR
Název

VÝZKUM DOPADŮ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ POPTÁVKY PO OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (partner), koordinovaný IMPCD Vídeň

Cíl projektu Kriminalizace klientů a klientek, větší kontrola agentur, kampaně pro trička fair trade – to jsou příklady diskutovaných opatření, která mají přispět ke snížení počtu obětí obchodování s lidmi se zaměřením na stranu poptávky. Velmi málo prostoru je však věnováno výzkumu efektivity takových opatření. Evropský výzkumný projekt „Addressing Demand in Anti-Trafficking Efforts and Policies“ se snažil docílit lepšího porozumění opatřením v této oblasti. Konsorcium se shodlo, že není dostatečné analyzovat situace v souladu s právním konceptem obchodování s lidmi. Cílem je analyzovat širokou škálu nucené a vykořisťující práce a využít poznatků z dalších oblastí. Projekt se snažil poskytnout teoretické i praktické znalosti k politickým rozhodnutím na evropské i národní úrovni za účelem eliminace nebo alespoň snížení nejhorších forem vykořisťování.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden 2014–červen 2017
Poskytovatel grantu

7. rámcový program, Evropská komise (DG Research)

Název

PRVNÍ KONTAKT A INTERVENCE PRO OBCHODOVANÉ OSOBY

Cíl projektu Cílem projektu bylo zajistit provoz SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.
Cílová skupina klienti ve službách La Strada a obchodované a vykořisťované osoby
Doba realizace září 2016‒srpen 2017
Poskytovatel dotace Philip Morris International
Název

OCHRANA PRÁV SEZÓNNÍCH PRACOVNÍKŮ

Cíl projektu Zvýšení terénních výjezdů a práce v terénu v oblastech, kde jsou nejčastěji najímáni lidé pro sezónní práce
Cílová skupina Zvýšení terénních výjezdů a práce v terénu v oblastech, kde jsou nejčastěji najímáni lidé pro sezónní práce
Doba realizace srpen 2017–srpen 2018
Poskytovatel Lesy ČR
Název

GRANT NA PODPORU INTERNÍHO ROZVOJE A PREOFESIONALIZACE ORGNAIZACE LA STRADA

Cíl Vytvoření strategického a finančního plánu organizace pro následující 2 roky
Cílová skupina pracovníci a pracovnice La Strada
Doba realizace leden–prosinec 2017
Poskytovatel dotace Modrá akademie, Československá obchodní banka

 

2016

Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016
Cíl

Poskytování 4 sociálních služeb (jedná se o služby Krizová pomoc, Telefonická krizová intervence, Azylové domy a Odborné sociální poradenství) obchodovaným a vykořisťovaným osobám, případně osobám těmito jevy ohroženým.

Cílová skupina Obchodované a vykořisťované osoby či osoby těmito jevy ohrožené
Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Název DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ PRO ROK 2016
Cíl Poskytování právních informací a pomoci obětem trestných činů, a to trestného činu obchodu s lidmi a trestných činů s ním spojenými
Cílová skupina Osoby, které se staly obětí trestného činu obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel dotace Ministerstvo spravedlnosti ČR
Název OCHRANA A PODPORA OBĚTEM OBCHODU S LIDMI
Cíl Poskytování podpory a služeb obětem obchodování s lidmi v souladu s Evropskou směrnicí o obětech obchodování s lidmi a Národním referenčním mechanismem ČR.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel
finančních prostředků
Ministerstvo vnitra ČR
Název

ZLEPŠENÍ SCHOPNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU IDENTIFIKOVAT OBCHODOVANÉ OSOBY

Cíl projektu Obecným cílem projektu bylo zlepšit identifikaci obchodovaných osob. Konkrétním cílem bylo zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků a pracovnic v problematice obchodování s lidmi a schopnost identifikace obchodovaných osob.
Cílová skupina

Lékaři a další zdravotnický personál s výkonem práce v Praze nebo Středočeském kraji

Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel
grantu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Název

ZLEPŠENÍ SCHOPNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU IDENTIFIKOVAT OBCHODOVANÉ OSOBY

Cíl projektu Obecným cílem projektu bylo zlepšit postavení obchodovaných osob. Konkrétním cílem projektu bylo zlepšení schopnosti zdravotnického personálu identifikovat obchodované osoby, především ženy obchodované za účelem nucené prostituce.
Cílová skupina Lékaři a další zdravotnický personál s výkonem práce v Ústeckém, Karlovarském a Jihočeském kraji
Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel Úřad vlády ČR
Název

SAFE – SMART, AWARE, FREE, ENJOY INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRO PREVENCI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (partner). Koordinovaný IOM Bratislava

Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o rizicích obchodu s lidmi prostřednictvím rozvoje aplikace pro smartphone, přiblížit tento druh trestného činu mladým lidem a usnadnit přístup k informacím o problematice obchodu s lidmi jak mladým lidem, tak i odborníkům pracujícím s ohroženými skupinami.
Cílová skupina Mladí lidé a odborníci pracující s ohroženými skupinami
Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel grantu

Mezinárodní visegrádský fond

Název

ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI MLÁDEŽE K PREVENCI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšit informovanost o problematice obchodování s lidmi v oblasti rizik při vstupu na pracovní trh v České republice i v zahraničí a tím snížit riziko obchodování s lidmi u mladých lidí do 20 let.
Cílová skupina Žáci a žákyně základních a středních škol v hlavním městě Praze (15–20 let)
Doba realizace leden–prosinec 2016
Poskytovatel dotace

Magistrát hlavního města Prahy

Název

ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI MIGRANTEK OHROŽENÝCH VYKOŘISŤOVÁNÍM ČI OBCHODOVÁNÍM S LIDMI

Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšit povědomí žen migrantek o jejich právech.
Cílová skupina Ženy migrantky pracující v uzavřeném prostředí a ohrožené vykořisťováním, obchodováním s lidmi či dalšími trestnými činy
Doba realizace

prosinec 2014–listopad 2016

Poskytovatel Projekt byl podpořen programem Daphne Evropské komise
Název

VÝZKUM DOPADŮ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ POPTÁVKY PO OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (partner), koordinovaný IMPCD Vídeň

Cíl Kriminalizace klientů a klientek, větší kontrola agentur, kampaně pro trička fair trade – to jsou příklady diskutovaných opatření, která mají přispět ke snížení počtu obětí obchodování s lidmi se zaměřením na stranu poptávky. Velmi málo prostoru je však věnováno výzkumu efektivity takových opatření. Evropský výzkumný projekt „Addressing Demand in Anti-Trafficking Efforts and Policies“ se snažil docílit lepšího porozumění opatřením v této oblasti. Konsorcium se shodlo, že není dostatečné analyzovat situace v souladu s právním konceptem obchodování s lidmi. Cílem je analyzovat širokou škálu nucené a vykořisťující práce a využít poznatků z dalších oblastí. Projekt se snažil poskytnout teoretické i praktické znalosti k politickým rozhodnutím na evropské i národní úrovni za účelem eliminace nebo alespoň snížení nejhorších forem vykořisťování.
Cílová skupina Oběti obchodování s lidmi
Doba realizace leden 2014–červen 2017
Poskytovatel dotace 7. rámcový program, Evropská komise (DG Research)
Název

POSÍLENÍ SOS LINKY A KRIZOVÝCH INTERVENČNÍCH SLUŽEB PRO OBCHODOVANÉ A VYKOŘISŤOVANÉ OSOBY

Cíl

Cílem projektu bylo zajistit provoz SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.

Cílová skupina Klienti ve službách La Strada a obchodované osoby
Doba realizace září 2015‒srpen 2016
Poskytovatel dotace Projekt podpořil Philip Morris International

Co děláme

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Pomoc poskytujeme všem, kdo se stali nebo mohou stát oběťmi trestného činu obchodování s lidmi a vykořisťování. Nabízíme jim mnoho možností, jak se s nepříznivou a trýznivou situací vypořádat a jak ochránit sebe a své blízké. Pomůžeme ale i těm, kdo si hledají práci v zahraničí a chtějí se vyvarovat možného rizika.

CO NABÍZÍME

Sociální práce

V rámci sociální práce klientovi či klientce vysvětlíme, co děláme. Sociální pracovnice nebo pracovník s nimi sestaví plán, čeho, jak a za jak dlouho chce dosáhnout. Dobře naformulovaný cíl ukáže, co přesně potřebuje, jak postupovat, kdo všechno se na řešení situace bude podílet a co se dosažením cíle změní ve jeho/jejím životě. Důležitým principem naší sociální práce je hodnota empowermentu. Respektujeme životní rozhodnutí našich klientů a klientek a přistupujeme k nim bez předsudků a morálních soudů. Každá osoba, která čerpá sociální služby, má právo na:

 • důstojné a profesionální zacházení,
 • informace o veškerých podstatných krocích, učiněných v její prospěch; nic nepodnikáme bez vašeho výslovného souhlasu,
 • rozhodnutí o dalším postupu při řešení svého případu.

Při veškeré naší činnosti a komunikaci s klienty a klientkami dodržujeme mlčenlivost.

Osobám, které se staly oběťmi vykořisťování nebo obchodování, můžeme poskytnout krizovou pomoc, ubytování v našich azylových domech, nebo odborné sociální poradenství. Stačí zavolat na naši SOS linku La Strada.

Krizová pomoc

Krizovou pomoc poskytujeme jako řešení aktuálního krizového stavu zapříčiněného obchodováním s lidmi nebo vykořisťováním a vytváříme podmínky pro stabilizaci celkové situace klienta či klientky. Poskytnutím dočasného bezplatného ubytování maximálně na sedm dní v bezpečném a důstojném prostředí a prostřednictvím sociální práce směřuje naše služba k rozšiřování jejich možností vést samostatný život. Posláním Krizové pomoci La Strada Česká republika je vytvářet bezpečný a důstojný prostor, kde mohou konzultovat své potřeby a sdílet zkušenosti ve vztahu k prožitému vykořisťování nebo obchodování s lidmi. Krizovou intervencí a předáváním odborných informací podporuje naše služba řešení jejich obtížné životní situace. Při spolupráci s obchodovanými či vykořisťovanými osobami vychází personál z jejich individuálních potřeb a klade důraz na dodržování jejich soukromí a práv. Zároveň se snažíme také motivovat k tomu, aby se také samy snažily o řešení. Jednáme s klienty a klientkami v jazyce, kterému rozumí. To vše s cílem minimalizovat dopady trestné činnosti spojené s vykořisťováním nebo obchodováním s lidmi.

Telefonická krizová pomoc

Součástí naší práce je poskytování telefonické krizové pomoci. Ze zkušenosti víme, že se na nás obracejí dvě základní skupiny lidí. První skupinu tvoří obchodované a vykořisťované osoby, které ve spolupráci s námi řeší svou situaci komplexně a čerpají více služeb najednou. Do druhé skupiny patří lidé, kteří využijí pouze odborné sociální poradenství – buď nemají o další služby zájem, protože se ve své situaci zorientují na základě jednoho telefonátu nebo několika anonymních osobních konzultací, nebo proto, že jim nemůžeme poskytnout potřebný pobyt v našich azylových domech.

Azylové domy

K tomu, abychom mohli poskytovat účinnou pomoc, máme azylové domy. Tam mohou být na přechodnou dobu ubytováni lidé, kteří byli nuceni pracovat či poskytovat služby včetně prostituce a z jejichž práce jiné osoby kořistily. Službu azylové domy poskytujeme lidem starším než 18 let bez ohledu na státní příslušnost a pobytový status.

Odborné sociální poradenství

Posláním naší poradny je vytvářet bezpečný a důstojný prostor, ve kterém mohou klienti či klientky konzultovat své potřeby a sdílet své zkušenosti ve vztahu k vykořisťování nebo obchodování s lidmi. Službu poskytujeme osobně nebo telefonicky.

Terénní programy

Je mnoho důvodů, proč lidé ohrožení vykořisťováním a obchodováním s lidmi nevyhledávají nebo nemohou vyhledat pomoc sami. Například pracovní migranti a migrantky jsou v izolaci, na které se podílí jejich jazyková bariéra a neznalost nového prostředí. Kvůli tomu jsou závislí na různých zprostředkovatelích a osobách, které s nimi nemusejí mít čestné úmysly. Pokud jsou zároveň v neregulérním postavení, vyhýbají se ze strachu z úřadů jakémukoliv kontaktu, který by je mohl ohrozit. Naši pracovníci proto chodí na místa, kde se dá očekávat obchodování s lidmi a jejich vykořisťování.

Preventivní materiály ke stažení:

 • Komiks ženský (zde)
 • Komiks mužský (zde)
 • Pohlednice (zde: CZ, EN, RO, RU, UA, BG)
 • Leták (zde)
 • Propagace projektu (zde)

  SOS LINKA LA STRADA

Tel.: (+420) 222 71 71 71, 800 077 777 (bezplatné volání)

Naše SOS linka La Strada je určena především obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Poskytujeme jim informace o jejich právech a možnostech řešení nepříznivé situace. Pro některé z nich je linka předstupněm k širší spolupráci s námi v rámci našich sociálních služeb. Od 1. 1. 2013 poskytujeme na SOS lince La Strada také telefonickou krizovou pomoc.

Pracovnice a pracovníci SOS linky La Strada jsou kromě jiného proškoleni v krizové intervenci a problematice obchodu s lidmi, proto jsou schopni brát v úvahu psychický stav volajících a také možná bezpečnostní rizika. Kromě českého jazyka poskytujeme standardně konzultace na lince ve vybraných hodinách také v anglickém, bulharském, rumunském, španělském, ruském jazyce a tagalog. V případě potřeby jsme schopni zajistit tlumočení i do/z jiných jazyků.

PO 10.00–16.00 (český, anglický, ruský, ukrajinský a rumunský jazyk)
ÚT 10.00–16.00 (český, anglický, ruský, ukrajinský a rumunský jazyk)
ST 10.00–16.00 (český, anglický, ruský, ukrajinský a rumunský jazyk), 12.00–16.00 (tagalog)
ČT 10.00–16.00 (český, anglický, ruský a ukrajinský jazyk)
10.00–14.00 (český, anglický, ruský a ukrajinský jazyk)

e-mail: pomoc@strada.cz
facebook: https://www.facebook.com/lastradacr/

Mimo provozní hodiny SOS linky La Strada je na stejném čísle k dispozici záznamník, kde volající může zanechat vzkaz, a my se ozveme zpět.

Vykořisťováním lidí nebo obchodováním s nimi dochází k porušování lidských práv. Jde o trestnou činnost, kterou je nutné postihovat. Naši právníci a další odborníci proto jednají s politiky, tvůrci zákonů, úřady a organizacemi, aby dosáhli potřebné podpory. Spolupracují také s podobnými organizacemi v zahraničí. Oběti trestné činnosti chrání a pomáhají jim s návratem k běžnému životu.

Smyslem našich lobby aktivit je dávat hlas obchodovaným osobám, analyzovat a připomínkovat opatření proti obchodování s lidmi z hlediska zajištění jejich práv. Zasazujeme se o systémová opatření, která vedou k odstranění faktorů zranitelnosti (potenciálně) obchodovaných osob.

Obchod s lidmi

LEGISLATIVA

Mezinárodní dokumenty
Pro Českou republiku jsou závazné následující mezinárodní dokumenty:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011, o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV – dostupné zde.
 • Směrnice Rady č. 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, o povolení k pobytu pro příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány – dostupné zde.
 • Směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.
 • Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi.
 • Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené nebo povinné práci.
 • Úmluva OSN o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob (1949).
 • Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, tzv. Palermský protokol, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost v roce 2013 – viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2013 Sb., m. s., o Úmluvě organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Protokol byl ratifikován Českou republikou 17. prosince 2014, vešel v účinnost 16. ledna 2015 (ke stažení zde).

Národní referenční mechanismus
Hlavním koordinátorem politik boje proti obchodování s lidmi je Ministerstvo vnitra ČR (díle jen „MV“). Odbor bezpečnostní politiky MV je pověřen vykonávat funkci tzv. Národního zpravodaje, který má za úkol monitorovat a analyzovat situaci. Při své činnosti vychází z Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (vždy na období 4 let). Každoročně vydává Zprávu o stavu obchodování s lidmi v ČR. MV realizuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který nabízí obchodovaným osobám zdravotní, sociální a právní pomoc, ubytování a zajištění návratu do země původu.

Pobyt obchodovaných osob na území České republiky
Pokud se obchodované osoby rozhodnou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, může jim být udělen dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území České republiky. Podle § 42e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (zde), mají pravděpodobné oběti trestného činu obchodování s lidmi měsíční lhůtu na rozmyšlenou o spolupráci. O udělení dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Právo obchodovaných osob na finanční odškodnění
Důležitým právem obětí vykořisťování a obchodování s lidmi je finanční odškodnění za odvedenou práci a za psychické a zdravotní následky. Může jim pomoci napravit újmy a usnadnit návrat do běžného života. Dosavadní praxe ale ukazuje, že toto právo je stále spíše v teoretické rovině. Viz Možnosti a limity obchodovaných osob v českém právním systému.

Trestněprávní legislativa
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zde), upravuje v § 168 trestný čin obchodování s lidmi. Skutková podstata prošla podstatnou novelizací v roce 2014 (zákonem č. 141/2014 Sb.), kdy byl u tří forem obchodování (služba v ozbrojených silách, otroctví nebo nevolnictví a nucené práce nebo jiné formy vykořisťování) původně trojstranný vztah (obchodník – vykořisťovatel – oběť) zredukován na vztah dvoustranný (obchodník může být současně vykořisťovatelem).

§ 168 Obchodování s lidmi

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito

 1. jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 2. jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
 3. k službě v ozbrojených silách,
 4. k otroctví nebo nevolnictví, nebo
 5. k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito

 1. jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
 2. jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
 3. k službě v ozbrojených silách,
 4. k otroctví nebo nevolnictví, nebo
 5. k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
 2. vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,
 3. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
 4. spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,
 2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
 3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

(6) Příprava je trestná.

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (zde), definuje oběti obchodování s lidmi jako oběti zvláště zranitelné a mající z tohoto titulu například právo na bezplatné poskytnutí odborné pomoci.

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (zde), upravuje náležitosti a průběh trestního procesu.
Z pohledu obchodovaných osob jako obětí trestného činu je důležitá možnost právního zastoupení zmocněncem a řada dalších procesních práv, jako například právo nahlížet do trestního spisu.

Pracovněprávní legislativa
Pomáháme nejen lidem, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi, ale i těm, kdo se nacházejí v situaci tomuto jevu blízké.

Nejdůležitější zákony z této oblasti:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zde),
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (zde),
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zde),
 • zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zde).

Do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí spadá kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovního práva (oblastní inspektoráty práce a úřady práce).

Pro veřejnost

NA CO SI DÁT POZOR pokud hledám práci/hledám práci v zahraničí?

1

Zjistěte si přesné informace o místě pobytu a přesný popis případné práce v daném místě.

2

Nechte doma vašim blízkým kopii pracovní smlouvy a adresu nebo kontakt na místo, kde se budete v dané zemi zdržovat.

3

Stejně tak nechte doma fotokopii vašeho cestovního pasu a aktuální fotografii.

4

Domluvte si pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma a ten pravidelně udržujte.

5

V dané zemi mějte u sebe stále svůj cestovní pas. Nedávejte jej do ruky cizím osobám.

6

Pokud jste občan EU, v zemích Evropské unie platí občanský průkaz, vezměte si ho spolu s cestovním pasem.

7

Pokud je to možné, nechávejte si mzdu vyplácet na účet, nikoli hotově.

8

Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.

9

Sledujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou změnu data odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších změn apod.

10

Vezměte si s sebou kontakty na vaši ambasádu a čísla na krizové linky v dané zemi a kontakt na pomáhající nevládní organizace.

Publikace

Analýza politiky a legislativy

 • Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi (2015)
 • Analýza interdisciplinárního přístupu k prevenci obchodování s lidmi – policy brief
 • Analýzy sociálních služeb
 • Evaluace zákona o obětech trestných činů
 • Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi (Vít Střítecký, Daniel Topinka et al.)
 • Příliš úzká brána k lidským právům, proces identifikace obchodovaných osob v České republice. (Kutálková, Petra. 2010) english version
 • Možnosti a limity odškodnění obchodovaných osob v českém právním systému. (Lomozová Petra, Petra Šachová. 2009)
 • Jak dál? – Doporučení pro předcházení obchodování s lidmi a vykořisťování a pro ochranu a zlepšení postavení obchodovaných, vykořisťovaných a obchodováním a vykořisťováním ohrožených osob. (Burčíková, Petra. 2008) english version
 • Obchodování s lidmi – některé problematické momenty platné legislativy. (Kalibová, Klára. 2008)
 • Jsou USA skutečně měřítkem snahy o odstranění obchodování s lidmi ve světě? (Burčíková, Petra. 2007)
 • Doporučení vládě České republiky. (autorský kolektiv. 2004)

Identifikace obchodovaných osob a sociální práce

 • E-learning pro zdravotnický personál
 • Příručka pro organizace pracující s ženami bez domova
 • Příručka pro sociální pracovníky a pracovnice
 • Identifikace obchodovaných osob jako součást sociální práce s marginalizovanými skupinami/ osobami žádajícími o mezinárodní ochranu(Kutálková, Petra. 2007) In Metodika individuální sociální práce se zaměřením na integraci žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na trh práce.
 • Manuál k sociální inkluzi obchodovaných osob. (autorský kolektiv. 2008)

Ohrožené skupiny

 • Analýza informovanosti a potřeb bulharů a bulharek v oblasti pracovní migrace
 • Výzkum rizika obchodování s lidmi u žen bez domova
 • Příručka pro oběti trestných činů v českém jazyce
 • Příručka pro oběti trestných činů v anglickém jazyce
 • Findings from a Migration Mapping Study: Thai Migrant Workers in the Czech Republic (Puttarak Prachakitbamrung. 2011) dostupné pouze v angličtině
 • Analýza procesu agenturního zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v ČR. (Krebs, Michal. 2009) english version
 • Sonda do prostředí mongolské pracovní migrace. (Krebs, Michal. 2009)
 • Obchodování s lidmi a drogy (Kutálková, Petra. 2009) In Ženy a drogy, sborník odborné konference.
 • Neregulérní status migrantů a migrantek ve vztahu k obchodování s lidmi (Burčíková, Petra; Petra Kutálková. 2008) In Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení.
 • Zpráva z projektu: Vietnamští dělníci a dělnice v ČR. (Krebs, Michal; Eva Pechová. 2008) english version
 • Cool je … vědět víc. Ústavní výchova a rizika komerčního sexuálního zneužívání. (Burčíková, Petra; Daniel Hůle, Petra Kutálková. 2008) english version
 • Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodování s lidmi a vykořisťování. (Pechová, Eva. 2007)

Obchodování s lidmi a vykořisťování – tematické studie

 • Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v České republice. (Burčíková, Petra. 2006) english version
 • Obchod s lidmi za účelem nucené práce v Evropě. (autorský kolektiv. 2006)

Obchodování s lidmi a gender

 • Ženy migrantky a obchodování s lidmi (Kutálková, Petra. 2008) In Ženy migrantky v České republice. Uvedení do problematiky.

Prevence a vzdělávání

 • Možnosti prevencie obchodovania s ľuďmi (Kutálková, Petra. 2009) In Sociálna prevencía 1/2009 – Prevence kriminality.
 • Pracovní listy – Projekt prevence obchodování s lidmi se speciálním zaměřením na mládež v zařízeních institucionální výchovy (ed. Kolumpeková, Kateřina. 2007)
 • Novodobé otroctví (příloha), Obchodování s lidmi: metodické listy RVP pro základní školy (Kutálková, Petra. 2006)
 • Odvrácená tvář globalizace – vykořisťování, nucená práce a obchodování s lidmi (příloha), metodický list RVP pro gymnázia (Kutálková, Petra. 2008)
 • Obchodování se ženami a nucená prostituce, podklady pro prevenční lekce (Kutálková, Petra. 2006)
 • Zaostřeno na ženy, Jeden svět na školách (Kutálková, Petra)
 • Z ústavu do života, projekt Varianty – interkulturní vzdělávání. (Kutálková, Petra. 2005)
 • Otroctví – prevence, video realizované ve spolupráci s ŠIK CZ

KE STAŽENÍ

Výstupy projektu “Profesionalizace sociální práce v tématu obchod s lidmi”

Letáky

 

NABÍDKA ŠKOLENÍ

Součástí naší činnosti je vzdělávání dvou skupin zájemců – mladých lidí (primární prevence) a odbornic/odborníků (identifikace obchodovaných a vykořisťovaných osob).

Prevence
Preventivní programy jsme připravili pro základní (8. a 9. ročník), střední, vyšší odborné a vysoké školy. Přednášky vede zkušený tým lektorek a lektorů, kteří mají odborné vzdělání v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky nebo práva a kteří získali bohaté praktické zkušenosti s cílovou skupinou naší organizace. Pro školy jsme vytvořili dva ucelené bloky přednášek – každý trvá dvě vyučovací hodiny. V prvním bloku získají studentky/studenti základní náhled do problematiky obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování. Dostanou od nás informace, jak předcházet krizovým situacím. Přednášku jsme doplnili výukovými videi, která ukazují konkrétní příběhy z praxe. Druhý blok přednášek rozšiřuje první blok a obsahuje více praktických ukázek případů. Je možné absolvovat jak pouze první blok přednášek, tak i oba bloky, které na sebe navazují.

Školení pro sociální pracovnice/pracovníky a pracovnice/pracovníky v sociálních službách (akreditace MPSV 8 nebo 14 hodin)
Po absolvování našeho školení získají účastníci základní znalosti o problematice obchodování s lidmi. Cílem je, aby už při prvním kontaktu byli schopni identifikovat osobu, která se ocitla v obchodovací situaci, a aby jí uměli nabídnout pomoc. Vzdělávací modul vedou lektorky/lektoři, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost s poskytováním služeb obchodovaným osobám. Zájemcům nabízíme interaktivní jednodenní (8 vyučovacích hodin) a dvoudenní (14 vyučovacích hodin) školení akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Navázání kontaktu s obchodovanou osobou na krizových a poradenských linkách a v terénu (akreditace MPSV č. A2022/1199-SP/PC/PP/VP – 8 hodin)
Vzdělávací program je koncipován tak, abyste v průběhu jednoho dne získali základní vhled do problematiky obchodování s lidmi, a mohli své znalosti aplikovat při práci na lince nebo při kontaktu s klientem tváři v tvář v terénu. Cílem je, aby pracovnice a pracovníci krizových linek a pracovnice a pracovníci v terénu při prvním kontaktu s potenciálně obchodovanou osobou byli schopni tuto osobu identifikovat a nabídnout jí adekvátní pomoc. Při přípravě programu jsme vycházeli z potřeb a poptávky kolegyň a kolegů z organizací pracujících s různými cílovými skupinami a snažili jsme se vhodně nakombinovat poměr teorie a praktických nácviků. 
 
Úvod do problematiky obchodování s lidmi se zaměřením na děti a mladistvé (akreditace MPSV č. A2023/0069-SP/PC/PP/VP – 8 hodin)
Jednodenní vzdělávací kurz je koncipován tak, aby účastníci/ce v průběhu jednoho dne získali základní vhled do problematiky obchodování s lidmi s důrazem na oběti z řad dětí a mladistvých. Cílem je, aby účastníci/ce při prvním kontaktu s potenciálně obchodovanou osobou mladší 18 let byli schopni/ny tuto osobu identifikovat a nabídnout jí adekvátní pomoc. Vzdělávací kurz je veden lektory/kami, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost s poskytováním služeb obchodovaným osobám. Kurz se skládá ze čtyř obsahových bloků a závěrečného shrnutí. Bloky jsou zaměřené na základní teoretické rámce problematiky obchodování s lidmi, obzvláště s dětmi (mechanismy a formy obchodování s lidmi, základní legislativní rámec), na identifikaci člověka (dítěte) jako obchodované osoby. Zvláštní důraz je pak kladen na specifika komunikace s dětskými oběťmi. Školení zahrňuje i praktické cvičení týkajíce se identikace obchodovaných dětských obětí.
 

Školení pro lékařky/lékaře a další zdravotnický personál
Účastnice/účastníci získají základní znalost problematiky obchodování s lidmi. Cílem je, aby už při prvním kontaktu byli schopni identifikovat osobu, která se ocitla v obchodovací situaci, a aby jí uměli nabídnout pomoc. Vzdělávací modul vedou lektorky/lektoři, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost s poskytováním služeb obchodovaným osobám. Školení je zaměřeno na obecný náhled do problematiky obchodování s lidmi a na zdravotní dopady tohoto trestného činu. Je rozděleno do čtyř vzdělávacích bloků – obchodování s lidmi, nucená práce, nucená prostituce a identifikace těchto osob včetně bezpečnostních aspektů.

Po individuální dohodě vyškolíme i další skupiny odbornic/odborníků.

V případě zájmu o některou ze vzdělávacích aktivit naší organizace, o více informací nebo o cenovou nabídku nám pošlete e-mail na adresu: lastrada@strada.cz, nebo nám zavolejte na tel.: 222 721 810.

Podpořte nás

Podpořit nás můžete finančním nebo věcným darem, ale i pomocí a radou. Uvítáme vaše zkušenosti a znalosti v různých oblastech, například v managementu, finančnictví, informačních technologiích, public relations a marketingu. Dejte nám vědět, o čem si myslíte, že by nás mělo a mohlo zajímat.

Číslo účtu: 478625923/0300 vedený u Československé obchodní banky
Tel.: +420 222 721 810 / E-mail: lastrada@strada.cz

Kdo nás podporuje

 
 
           

Kontakty

La Strada Česká republika, o.p.s.
P. O. Box 305
111 21 Praha 1
Česká republika
IČ: 25656317
Číslo účtu: 478625923/0300 vedený u Československé obchodní banky

Facebook: https://www.facebook.com/lastradacr/
Tel.: +420 222 721 810
E-mail: lastrada@strada.cz

Volná pracovní pozice

 

5. 4. 2024

Akreditované školení Úvod do problematiky obchodování s lidmi – termín 15. 5. 2024

La Strada Česká republika nabízí  akreditované školení Úvod do problematiky obchodování s lidmi (akreditace MPSV č. A2020/0656-SP/PC/PP/VP – 8 hodin).

Vzdělávací program je koncipován tak, aby účastníci a účastnice v průběhu jednoho dne získali základní vhled do problematiky obchodování s lidmi. Cílem je, aby účastníci a účastnice při prvním kontaktu s potenciálně obchodovanou osobou byli schopni/schopny tuto osobu identifikovat a nabídnout jí adekvátní pomoc. Vzdělávací modul je veden lektory/lektorkami, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost s poskytováním služeb obchodovaným osobám. Modul se skládá ze čtyř obsahových bloků a závěrečného shrnutí. První blok je zaměřen na základní teoretické rámce problematiky obchodování s lidmi (mechanismy a formy obchodování s lidmi, základní legislativní rámec). Druhý obsahový celek je zaměřen na identifikaci člověka jako obchodované osoby. Třetí tematický blok se věnuje praktickému nácviku identifikace obchodovaných osob s důrazem na komunikaci a bezpečnost. Cílem posledního tematického celku je představit existující opatření na ochranu práv obchodovaných osob.

Místo konání: Praha

Datum konání: 15. 05. 2024

Cena kurzu: 2 200 Kč

V případě zájmu se prosím přihlaste přes přiložený formulář přihlášky. Po naplnění kapacity 15 osob v jednom kurzu bude možné přihlásit se jako náhradník/ce.  Následné instrukce Vám budou zaslány po vyplnění přihlášky.

Formulář přihlášky

Zaslané přihlášky bereme jako závazné. Pokud se kurzu nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím s předstihem vědět, abychom mohli dát prostor někomu z dalších přihlášených. 

 

Aktuální nabídku kurzů La Strada Česká republika, o.p.s. najdete zde: https://strada.cz/

28. 3. 2023

Volná pracovní pozice

La Strada ČR, o.p.s. přijme nového kolegu na pozici pracovníka v sociálních službách

Zajímá Vás problematika obchodování s lidmi? Chcete při své práci využívat jazyky?
Hledáte zajímavou, různorodou práci s možností profesního růstu? Chcete být součástí týmu prestižní organizace, která v ČR působí již více než 25 let a poskytuje 5 sociálních služeb?

Pak možná hledáme právě Vás!

La Strada Česká republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu osobám vykořisťovaným či obchodovaným a také osobám těmito jevy ohroženými.

Termín nástupu: duben nebo květen 2023 dle domluvy
Pracoviště: Praha
Pracovní úvazek: 0,6

Pracovní náplň:
Denní služby v rozsahu (1-2) dne v týdnu
 přímá práce s klienty a klientkami organizace na činnostech vedoucích k začlenění do běžného života (např. poskytování sociálního poradenství, hledání práce atd.)
 doprovázení klientů a klientek na úřady apod., trávení volného času s nimi
 administrativní práce
 možnost zapojit se do lektorské a přednáškové činnosti organizace
 účast na realizace probíhajících projektů
Noční služba v azylovém bytě pro muže (1-2)x týdně od 22 do 6 hodin
 kontrola a údržba stavu azylového bytu, kontrola dodržování pravidel ubytování a soužití v bytě, řešení konfliktů mezi klienty
 vydávání hygienických a úklidových prostředků klientům
 povídání s klienty s cílem sdílení a podpory
 zapisování zpráv z nočních služeb

Účast na poradách v kanceláři organizace v pondělky cca od 12 do 16 hodin.
Účast na supervizích cca 1x za 6 týdnů, příležitostně na vzdělávacích kurzech.

Požadujeme:
 kvalifikace podle zákona o sociálních službách (§ 116) – pozice je vhodná i pro studenty sociálních oborů v posledním či předposledním ročníku
 trestní bezúhonnost
 znalost práce na PC
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
 jazykové znalosti (angličtina, ruština nebo ukrajinština vekou výhodou)
 samostatnost, flexibilita
 psychická odolnost
 empatie a schopnost vlídné a podpůrné komunikace a současně asertivita a schopnost pevného držení osobních hranic
 respekt k jedinečnosti každého klienta bez ohledu na etnickou příslušnost, náboženské a politické přesvědčení, ekonomickou situaci a sexuální orientaci
 důsledné dodržování mlčenlivosti ohledně informací o klientech a klientkách, pracovnících i organizaci

Nabízíme:
 pracovní poměr: na dobu určitou s možností dalšího prodloužení, pracovní smlouvu v rozsahu 0,6 úvazku
 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days
 smysluplná, zajímavá, dynamická a pestrá práce ve specifické oblasti sociální práce
 možnost poznávat různé komunity a prostředí
 zázemí renomované organizace a přátelský kolektiv
 odborné supervizní vedení, možnost rozvoje a dalšího vzdělávání
 služební telefon k dispozici
 pets friendly office
 prostor pro vlastní nápady a iniciativu
 multisport kartu
 nástupní plat 18 000 Kč,- hrubého pro úvazek 0,6 + postupné zvyšování platu

Prosíme o zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu do 23. 4. 2023.

Neodkládejte zaslání na poslední chvíli, zájemce o nabízenou pozici budou posuzované v průběhu výběrového řízení.
Kontaktní osoba:
Ivana Stankovičová, tel: 222 721 810
www.strada.cz

4. 1. 2023

Nové video o vykořisťování za zavřenými dveřmi

Pracujete v České republice jako pracovnice v domácnosti?
 
Podívejte se na náš nový klip a sdílejte!
 
Klip vznikl v rámci projektu Hidden at Work, financovaného z fondů Evropské Unie, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020) 
 
28. 6. 2022

Nové e-booky ke stažení

V rámci projektu Profesionalizace sociální práce v tématu obchodování s lidmi vznikly dva e-booky, které jsou nyní k dipozici i ke stažení. 

Po celou dobu projektu jsme se zabývali otázkou sdílení informací v různých kontextech naší práce. Přínos sdílení informací je především v tom, že umožňuje pohlédnout na příběh člověka z rozmanitých perspektiv lidí, kteří se sdílení účastní. Do diskuse vstupují různorodé pohledy a zkušenosti – profesní, kulturní, demografické i sociální. A klientovi či klientce může sdílení otevřít nové perspektivy, jež nevytváří tlak na jediné možné řešení. Sdílet informace a spolupracovat na případech klientů a klientek je užitečné pro všechny zapojené: klienty*ky, sociální pracovníky*ice, ale i pro kohokoli dalšího, kdo se sdílení účastní. Ale jak na něj? Kde jsou jeho limity? To a ještě něco navíc se můžete dočíst v tomto ebooku, který vás také provede cestou naší práce.
 
Profesionalizace sociální práce v tématu obchod s lidmi_EBOOK
 
Možnosti prevence rizikových jevů mezi mládeží jsou často diskutované téma, a tak jsme se rozhodli odzkoušet program, který je nejen inovativní, ale lze ho využít pro preventivní působení v různých oblastech. My jsme ho odzkoušeli pro prevenci obchodování s lidmi. Přinášíme univerzální model prevence, který reaguje na rizikový jev a je postaven na potřebách zařízení, v němž se odehrává vedení studentů/stážistů při práci specifika tématu obchodování s lidmi v prevenci.
 
Prevence obchodu s lidmi skrze spolupráci studentek s mladými lidmi z dětských domovů_EBOOK
 
Ebooky vznikly jako výstupy projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015347, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost z Evropských strukturálních fondů.
 
26. 6. 2022

Nový chat La Strada

U příležitosti Mezinárodního dne podpory obětem násilí (mučení), který každoročně připadá na 26. června, jsme spustili novou chatovou službu, pomocí níž se s námi můžete bezplatně a anonymně spojit. Chceme tímto vyjádřit úctu všem obětem tohoto trestného činu a zároveň upozornit, že i obchodování s lidmi a vykořisťování bývá často spojeno s násilím, nebo třeba se zneužitím tísně a závislosti…

Náš nový chat je Vám k dispozici v běžných hodinách a jazycích naší SOS linky a vstup do chatu nejdete zde: chat La Strada nebo přímo na levé liště našeho webu. Využít můžete samozřejmě také telefon či e-mail.
 
SOS  SOS LINKA LA STRADA

(+420) 222 71 71 71, 800 077 777 (bezplatné volání)

PO 10.00–16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)
ÚT 10.00–16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)
ST 10.00–16.00 (český, anglický a ruský jazyk), 12.00–16.00 (tagalog)
ČT 10.00–16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)
10.00–14.00 (český, anglický, španělský a bulharský jazyk)

e-mail: pomoc@strada.cz
facebook: https://www.facebook.com/lastradacr/

https://www.strada.cz/hledam-pomoc/

Mimo provozní hodiny SOS linky La Strada je k dispozici záznamník, kde můžete zanechat vzkaz a my se Vám ozveme zpět.

5. 3. 2022

POMOC UKRAJINĚ

Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily a toto je centrální místo, kde můžete nabídnout svou pomoc. Některé nabídky budou přímo zveřejněny a mohou na ně reagovat ti, kdo pomoc potřebují. Ostatní nabídky budou zpracovány kolegy z místních neziskových organizací nebo obcí. Kolegové se vám ozvou a domluvíte se na konkrétní spolupráci.

https://www.pomahejukrajine.cz/