LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Historie

La Strada Česká republika, o.p.s. byla založena v roce 1995 jako projekt proFem, od roku 1998 je registrována jako samostatný právní subjekt. V roce 2004 spoluzaložila mezinárodní sdružení La Strada International s členskými organizacemi v dalších osmi evropských zemích (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Nizozemí, Moldávie, Polsko, Ukrajina, Makedonie) a s mezinárodním sekretariátem v Nizozemsku.

2015

2015

Organizace La Strada ČR slaví 20. výročí od svého založení.
2014

2014

Na začátku roku se La Strada zapojila do významného výzkumného projektu DemandAT, který je zaměřený na výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po obchodování s lidmi. Projekt je podpořený 7. rámcovým programem Evropské komise.
Ke konci roku jsme zahájili projekt zaměřený na zvyšování informovanosti migrantek ohrožených vykořisťováním a obchodováním s lidmi. Do projektu je zapojená partnerská organizace z Vídně Lefoe a Berlína Ban Ying.
2013

2013

Od 1. 1. na SOS a info lince také poskytujeme registrovanou sociální službu telefonická krizová pomoc.
Od roku 2013 je La Strada ČR členkou - pozorovatelkou v Konsorciu NNO pracujících s migranty v ČR. V dubnu 2013 proběhlo zaškolování pracovníků a pracovnic Integračního centra Praha na práci v terénu.
2012

2012

První pravomocný rozsudek za trestný čin obchodování s lidmi mimo oblast sexbyznysu v ČR. Osm, čtyři a tři roky odnětí svobody. Takové tresty padly 10. 5. 2012 u vrchního soudu v Praze v případu bratří Lacků z Českých Budějovic.
V květnu 2012 proběhl trénink a zaškolení na práci v terénu pro pracovnice organizace Novi Put v Bosně a Hercegovině.
2011

2011

V lednu byla založena nízkoprahová sekce LS a začala fungovat nízkoprahová poradna. V tomtéž roce byl zaveden tzv. ad hoc terén a v nízkoprahové poradně se začala nabízet klientele služba krizová pomoc ambulantní.
V říjnu organizace La Strada Česká republika oslavila 15 let činnosti SOS a info linky a zahájila kampaň na podporu vykořisťovaným cizincům a cizinkám „každá práce má svou cenu“.
2010

2010

V říjnu bylo spuštěno bezplatné číslo 800 077 777
2008

2008

rozvoj advokačních a lobby aktivit (další Doporučení vládě a připomínky k několika legislativním a strategickým dokumentům)
La Strada ČR se stala členkou PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) a zapojila se do iniciativy evropských neziskových organizací COMP-ACT EUROPE (European Action Pact for Compensation for Trafficked Persons)
2007

2007

registrace sociálních služeb: Odborné sociální poradenství, Krizová pomoc a Azylové domy,dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
počátek monitoringu situace z hlediska ohrožení obchodování s lidmi v komunitách pracovních migrantů a migrantek
2006

2006

vytvořen koncept práce v terénu
organizace začíná poskytovat právní služby
počátek spolupráce s vietnamskou klientelu
organizace získává další azylový byt
2004

2004

La Strada ČR spoluzakládá mezinárodní síť La Strada International
zahájen provoz poradny
organizace začíná poskytovat služby i mužské klientele
publikována první Doporučení vládě České republiky, která sumarizují, jaké kroky by bylo žádoucí přijmout s cílem předcházení obchodování s lidmi a poskytování účinné pomoc obchodovaným osobám.
Poté, co La Strada ČR dlouhodobě upozorňovala na tuto nutnost, byla v roce 2004 česká definice trestného činu obchodování s lidmi změněna tak, aby pokrývala obchodování s lidmi za účelem vykořisťování i v jiných sférách než v sexbyznysu.
2000 - 2003

2000 - 2003

koncepce sociální práce s obchodovanými ženami
organizace získává svůj první azylový byt pro poskytování bezpečných ubytovacích služeb na utajené adrese.
Po zkušenostech s klientelou obchodovanou výlučně do prostředí sexbyznysu se La Strada v roce 2003 poprvé setkává a poskytuje služby ženám obchodovaným za účelem vykořisťování v šicích dílnách.
90. léta

90. léta

La Strada ČR zahajuje provoz specializované telefonické prevenční linky
2015

2015

La Strada Czech Republic celebrates the 20th anniversary of its foundation.
2014

2014

In the beginning of this year, La Strada joined an important research programme DemandAT aimed at researching the impacts of measures intended to decrease the demand for trafficking in human beings. The project is supported by the 7th European Commission Framework Programme.
Towards the end of this year, we started a project aimed at increasing the awareness of migrant women at risk of exploitation and trafficking in human beings. Partner organizations Lefoe from Vienna and Ban Ying from Berlin have also joined the project.
2013

2013

On January 1, the SOS and Info Line started to provide a registered social service of crisis aid.
Since 2013, La Strada Czech Republic has been a member-observer of the Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic. In April 2013, an initial fieldwork training of workers from Integration Centre Prague took place.
2012

2012

The first legally effective sentence for the criminal offence of trafficking in human beings in the Czech Republic, which was not connected to sex business. Eight-year, four-year and three-year sentences of imprisonment. The sentences were passed on the Lacko brothers from České Budějovice at the High Court Prague on May 10, 2012.
In May 2012, initial training and fieldwork training of workers from the Novi Put organization took place in Bosnia and Herzegovina.
2011

2011

In January, a low-threshold section of La Strada was established and it started to operate as a low-threshold advisory center. In the same year, the so called ad hoc field was introduced, and the low-threshold advisory center started to offer its clients the service of ambulatory crisis aid.
In October, La Strada Czech Republic celebrated the 15th anniversary of the SOS and Info Line and it launched a campaign to support exploited foreigners entitled “Every work has its value”.
2010

2010

In October, a freephone number 800 077 777 was activated.
2008

2008

Development of advocating and lobbying activities (another Recommendation to the Government and comments on several legislative and strategic documents).
La Strada Czech Republic became a member of PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) and joined the initiative of European non-profit organizations COMP-ACT EUROPE (European Action Pact for Compensation for Trafficked Persons).
2007

2007

The following social services were registered: Counselling service, crisis aid and sheltered accommodation, pursuant to Act No. 108/2006 Coll., on Social Services.
Situation started to be monitored with respect to the risk of trafficking in human beings in communities of working migrants.
2006

2006

The concept of fieldwork is introduced.
The organization starts to offer legal services.
The beginning of cooperation with the Vietnamese community.
The organization acquires another flat for sheltered accommodation.
2004

2004

La Strada Czech Republic helps to cofound an international network La Strada International
The advisory center is opened.
The organization starts to offer services also to male clients.
The first Recommendations to the Government of the Czech Republic are published, summarizing which measures would be desirable to adopt in order to prevent trafficking in human beings and to provide effective help to those already being victims of trafficking.
In 2004, after La Strada Czech Republic had over a long period pointed out the need to change the legislation, the Czech definition of the criminal offence of trafficking in human beings was changed, as to cover trafficking in human beings also for other purposes than sex business.
2000 - 2003

2000 - 2003

The concept of social work with trafficked women.
The organization acquires its first flat for sheltered accommodation to provide safe accommodation at a secret address.
In 2003, after working with clients trafficked solely for the purpose of sex business, La Strada for the first time meets with and provides services to women trafficked for the purpose of exploitation in sewing workshops.
1990s

1990s

La Strada Czech Republic starts to operate a specialized prevention hotline.
Facebook