Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 8

Nagtatrabaho ako sa pamamagitan ng isang kliyente na nagbabanta na kakanselahin ang aking visa.  Sinabi din niya na hindi ako maaaring magtrabaho kahit saan gamit ang visa na mayroon ako.  Totoo ba ito?

Kung nagtatrabaho ka sa pamamagitan ng isang “kliyente”, maaari niyang,’emng mga kundisyon, bawiin ang iyong pahintulot sa trabaho o bawiin ang rehistro ng iyong pansamantalang paninirahan sa Czech Republic, ngunit hindi niya maaaring bawiin ang iyong visa.  Kung mayroon kang visa sa trabaho (visa 61), mayroon ka ring karapatang magtrabaho sa Czech Republic nang walang tagapamagitan (“client”).  Gayunpaman, kung binigyan mo siya ng kapangyarihan ng abugado (Power of Attorney) na kumilos sa iyong ngalan sa mga awtoridad, dapat mong ipagbigay-alam sa mga awtoridad na ito sa pamamagitan ng pagsulat na kinakansela mo ang kapangyarihang ito ng abugado.