Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 6

Sinabihan ako ng aking employer na mag trabaho ng lampas sa oras (overtime), maaari ba akong tumanggi?

Maaari lamang magpa trabaho ng overtime sa mga pambihirang sitwasyon.  Ang pagtatrabaho ng overtime ay hindi dapat lumagpas sa 8 oras bawat linggo at 150 na oras sa kabuuan sa isang taon ng kalendaryo.  Sa limitasyong ito, ang overtime ay magagawa lamang batay sa isang kasunduan sa empleyado.