Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 4

Sinabihan ako ng aking amo na maglaan ng pahinga/ day off.  May karapatan ba akong mabayaran ang suweldo?

Ito ay depende sa kung ito ay bayad o hindi bayad na bakasyon.  Karapat-dapat ka sa isang suweldo sa panahon ng bayad na bakasyon.  Sa panahon ng hindi bayad na bakasyon, ang suweldo ay hindi binabayaran, at dapat gampanan ng empleyado ang kanyang mga bayarin sa health insurance (maliban kung may napagkasunduan sa pagitan  ng employer).

Ang hindi bayad na bakasyon ay hindi maaaring ipag-utos, maaari lamang itong mangyari sa kahilingan ng empleyado.