Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 3

Sinabi sa akin ng employer na kailangan ko ng karagdagang bayad para sa Health and Social Insurance mula sa aking buwanang suweldo upang maging karapat-dapat sa pangangalagang medikal.  Totoo ba ito?

Ang mga bayarin na ito ay binabayaran ng parehong empleyado at employer.  Sa kabuuan, 34% ng kabuuang sahod ang naaayon para sa mga kontribusyon, ngunit 4.5% lamang ng kabuuang sahod ang ibinabawas para sa health insurance at 6.5% para sa social insurance.  Maaari mong malaman ang’nuffng halaga ng iyong mga kontribusyon sa suweldo sa isa sa mga on-line na calculator ng payroll (https://portal.pohoda.cz/).

Ang isang employer ay walang karapatang mag-bawas mula sa suweldo ng isang empleyado na higit sa limitasyo na itinakda ng estado.