LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Trestněprávní legislativa

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40), upravuje v § 168 trestný čin obchodování s lidmi. Skutková podstata prošla podstatnou novelizací v roce 2014 (zákonem č. 141/2014 Sb.), kdy byl u tří forem obchodování (služba v ozbrojených silách, otroctví nebo nevolnictví a nucené práce nebo jiné formy vykořisťování) původně trojstranný vztah (obchodník – vykořisťovatel – oběť) zredukován na vztah dvoustranný (obchodník je současně vykořisťovatelem).

 

§ 168

Obchodování s lidmi

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito

a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito

a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,

c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

(6) Příprava je trestná.

- Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45), definuje oběti obchodování s lidmi jako oběti zvláště zranitelné a mající z tohoto titulu například právo na bezplatné poskytnutí odborné pomoci.

- Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141), upravuje náležitosti a průběh trestního procesu. Z pohledu obchodovaných osob jako obětí trestného činu je důležitá možnost právního zastoupení zmocněncem a řada dalších procesních práv, jako například právo nahlížet do trestního spisu.

Facebook