LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Registrované sociální služby

Organizace La Strada ČR poskytuje, v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, čtyři sociální služby:

Krizová pomoc (Krizové ubytování La Strada a Krizová pomoc)

Krizová pomoc § 60

Poslání

Posláním Krizového ubytování La Strada ČR je řešení aktuálního krizového stavu zapříčiněného obchodováním s lidmi či vykořisťováním a vytváření podmínek pro stabilizaci celkové situace.

Poskytnutím dočasného bezplatného ubytování na maximálně sedm dní v bezpečném a důstojném prostředí a prostřednictvím sociální práce služba směřuje k rozšiřování možností vést samostatný život.

Posláním Krizové pomoci La Strada ČR je vytvářet bezpečný a důstojný prostor, kde lidé mohou konzultovat své potřeby a sdílet své zkušenosti ve vztahu k prožitému vykořisťování či obchodování s lidmi.

Krizovou intervencí, předáváním odborných informací klientkám a klientům a jejich podporou směřuje služba k řešení stávající krize a posiluje vlastní zdroje lidí při řešení obtížné životní situace.

Hodnoty

Při spolupráci s klientelou vychází personál z individuálních potřeb klientů a klade důraz na dodržování jejich soukromí a práv. Pracovnice a pracovníci respektují zkušenosti osob, které služby čerpají; k životním rozhodnutím klientek a klientů přistupují bez předsudků a morálních soudů .

Komu jsou služby určeny?

Služba Krizového ubytování La Strada ČR je určena:

obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili

Vzhledem k ohrožení zdraví či života vyžaduje jejich nepříznivá sociální situace okamžité ubytování na přechodnou dobu a krizovou intervenci.

Služba Krizová pomoc je určena:

 • obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili
 • osobám, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování
 • Vzhledem k ohrožení zdraví či života vyžaduje situace těchto osob krizovou intervenci.

Služba je poskytovaná osobám, které se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status. Ambulantní forma služby může být poskytována anonymně.

Cíle

Hlavními cíli služby je:

 • stabilizovat krizovou situaci klientek a klientů a minimalizovat ohrožení jejich života či zdraví
 • poskytnout krizovou intervenci

V rámci služby Krizového ubytování La Strada ČR je cílem také:

 • zajistit pro klientky a klienty ubytování na dobu nepřevyšující sedm dní, během které se tito přímo podílejí na běžných denních činnostech (úklid, praní, žehlení, lůžkoviny, osobní hygiena, příprava stravy atp.)
 • na maximálně sedm dní zajistit klientům a klientkám základní materiální a finanční zabezpečení nutné k životu a motivovat je k řešení obtížné životní situace
 • usilovat o zajištění bezpečnosti klientek a klientů i personálu
 • poskytovat klientkám a klientům informace a podporu s cílem umožnit ochranu jejich zájmů při uplatňování práv a obnovení kontroly nad svým životem
 • minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním

V rámci služby Krizová pomoc (ambulantní):

 • spolupracovat s klienty a klientkami na stabilizaci jejich životní situace tak, aby se minimalizovala ohrožení života či zdraví, která mohou být důsledkem obchodování s lidmi a vykořisťování
 • na maximálně sedm dní zajistit klientům a klientkám základní materiální a finanční zabezpečení nutné k životu a motivovat je k řešení obtížné životní situace
 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace klientek a klientů a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací, předávaných srozumitelnou formou a v jazyce, kterým daná osoba hovoří
 • minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním
 • prostřednictvím předávání informací umožňovat klientkám a klientům minimalizovat znevýhodnění vyplývající z jejich situace a případná rizika spojená s výkonem práce
 • umožňovat uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů

Azylové domy (Azylové ubytování La Strada)

Azylové ubytování La Strada ČR (§57)

Poslání

Posláním Azylového ubytování La Strada ČR je vytváření podmínek pro stabilizaci celkové situace klientek a klientů provázené jejich podporou a motivací k řešení obtížné životní situace zapříčiněné obchodováním s lidmi a vykořisťováním. Poskytnutím dočasného bezplatného ubytování v bezpečném a důstojném prostředí a prostřednictvím sociální práce služba směřuje k rozšiřování možností vést samostatný život.

Komu jsou služby určeny?

Azylové ubytování La Strada ČR je určeno:

- obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili. Nepříznivá sociální situace těchto osob vyžaduje poskytnutí ubytování na přechodnou dobu.

Služba je poskytovaná osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status.

Hodnoty

Při spolupráci s klientelou vychází personál z individuálních potřeb a klade důraz na dodržování jejich soukromí a práv. Pracovnice a pracovníci respektují zkušenosti osob, které služby čerpají; k životním rozhodnutí klientek a klientů přistupují bez předsudků a morálních soudů .

Cíle

 • zajistit pro klientky a klienty na dobu nepřevyšující jeden rok ubytování, během které se tito přímo podílejí na běžných denních činnostech (úklid, praní, žehlení, lůžkoviny, osobní hygiena, příprava stravy atp.)
 • na nezbytně nutnou dobu zajistit klientkám a klientům základní materiální a finanční zabezpečení nutné k životu a motivovat je k řešení obtížné životní situace
 • usilovat o zajištění bezpečnosti klientek a klientů i personálu vyvářet podmínky pro běžné i aktivní trávení volného času motivovat a podporovat je při realizaci osobních cílů
 • poskytovat klientkám a klientům informace a podporu s cílem umožnit ochranu jejich zájmů, uplatňování práv a obnovení kontroly nad svým životem
 • minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním spolupracovat s klientkami a klienty na zlepšení jejich životní situace tak, aby v budoucnu již nepotřebovali naše služby

Odborné sociální poradenství (Poradna La Strada)

Poradna La Strada ČR (§37)

Poslání

Posláním Poradny La Strada ČR je vytvářet bezpečný a důstojný prostor, ve kterém mohou lidé konzultovat své potřeby a/nebo sdílet své zkušenosti ve vztahu k vykořisťování či obchodování s lidmi.

Předáváním odborných informací klientkám a klientům a jejich podporou služba směřuje k posilování vlastních zdrojů lidí, kteří službu čerpají, při řešení jejich obtížné životní situace. Služba je poskytována osobně či telefonicky.

Hodnoty

Při spolupráci s klientelou vychází personál z individuálních potřeb klientů a klade důraz na dodržování jejich práv. Pracovnice a pracovníci respektují zkušenosti osob, které služby čerpají; k životním rozhodnutím klientek a klientů přistupují bez předsudků a morálních soudů

Komu jsou služby určeny?

Poradna La Strada ČR je určena:

 • obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili;
 • osobám, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou obchodováni či vykořisťováni
 • osobám, které hledají práci či cestují do zahraničí a dalším lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet

Služba je poskytovaná osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status. Služba může být poskytována anonymně.

Cíle

 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace klientek a klientů a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou a v jazyce, kterým daná osoba hovoří
 • minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním
 • prostřednictvím předávání informací umožňovat klientkám a klientům minimalizovat znevýhodnění vyplývající z jejich situace a případná rizika spojená s výkonem práce
 • umožňovat uplatňování práv a oprávněných zájmů klientek a klientů
 • spolupracovat s klientkami a klienty na zlepšení jejich životní situace tak, aby v budoucnu již nepotřebovali naše služby

Telefonická krizová pomoc (Info a SOS Linka La Strada)

Telefonická krizová pomoc §55

Poslání

Posláním Info a SOS linky La Strada ČR je vytvářet bezpečný a důstojný prostor, ve kterém mohou lidé konzultovat své potřeby a/nebo sdílet své zkušenosti ve vztahu k vykořisťování či obchodování s lidmi.

Předáváním odborných informací klientkám a klientům a jejich podporou služba směřuje k posilování vlastních zdrojů lidí, kteří službu čerpají, při řešení jejich obtížné životní situace.

Hodnoty

Při spoluprací s klientelou vychází personál z individuálních potřeb klientů a klade důraz na dodržování jejich soukromí a práv. Pracovnice a pracovníci respektují zkušenosti osob, které služby čerpají, k životním rozhodnutím klientů a klientek přistupují bez předsudků a morálních soudů.

Komu jsou služby určené?

Služba Telefonická krizová pomoc je určena:

 • obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili,
 • osobám, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování,
 • osobám, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou obchodováni či vykořisťováni, a jejich aktuální situace vyžaduje krizovou intervenci.
 • osobám, které hledají práci či cestují do zahraničí a dalším lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet.

Sekundární cílovou skupinu tvoří cizinci a cizinky.

Cíle

 • stabilizovat krizovou situaci klientek a klientů a minimalizovat ohrožení jejich života či zdraví, prostřednictvím souboru bezpečnostních typů a sestavením bezpečnostního plánu
 • poskytnout telefonickou krizovou intervenci
 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace volajících a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou a v jazyce, kterým daná osoba hovoří,
 • minimalizovat následky trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi a vykořisťováním,
 • prostřednictvím předávání informací umožňovat klientkám a klientům minimalizovat znevýhodnění vyplývající z jejich situace a případná rizika spojená s výkonem práce,
 • umožňovat uplatňování práv a oprávněných zájmů klientek a klientů, spolupracovat s klientkami a klienty na zlepšení jejich životní situace tak, aby v budoucnu již nepotřebovali naše služby

V praxi lze osoby, které využily služeb organizace, rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří obchodované a vykořisťované osoby, které ve spolupráci s organizací řeší komplexně svoji situaci a čerpají více služeb najednou. Do druhé skupiny patří lidé, kteří využijí pouze službu odborné sociální poradenství  – ať již z důvodu, že nemají o další služby zájem a zorientují se ve své situaci na základě jedné či několika anonymních osobních konzultací, nebo proto že jim pobytová služby nemůže být poskytnuta.

Všechny služby organizace jsou poskytovány bezplatně.

Facebook