LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Projekty a granty

Zvyšování schopnosti zdravotnického personálu identifikovat obchodované osoby


MZCR

Popis projektu:

Včasná identifikace obětí kriminality, do které spadá domácí násilí, obchodování s lidmi a další trestné činy, je důležitým nástrojem pro zajištění práva těchto obětí na spravedlnost a pro jejich návrat do běžného života. Schopnost identifikovat oběti trestných činů je zásadní dovedností pro mnoho profesí, které s cílovou skupinou mohou přijít do kontaktu. Mnoho obětí trestných činů (oběti domácího násilí, obchodované osoby, oběti násilí z nenávisti a další) nenahlásí trestný čin na policii často z důvodu strachu ze stigmatizace ze strany orgánů, či ze strany rodiny a přátel, jiní ze strachu z pachatele či pachatelky trestného činu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby pracovníci a pracovnice, kteří mohou s touto skupinou obyvatelstva přijít do kontaktu, byli schopni identifikace a uměli nabídnout možnosti podpory a pomoci.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zlepšit identifikaci obchodovaných osob. Konkrétním cílem je zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků a pracovnic v problematice obchodování s lidmi a schopnost identifikace obchodovaných osob.

Cílová skupina:

Lékaři a další zdravotnický personál s výkonem práce v Praze nebo Středočeském kraji

Doba realizace:

leden – prosinec 2016

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo Zdravotnictví České republiky

Zlepšení schopnosti zdravotnického personálu identifikovat obchodované osoby (zkráceně Identifikace obchodovaných osob)


Urad vlady

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení identifikace obchodovaných osob. Včasná identifikace obětí kriminality, do které spadá domácí násilí, obchodování s lidmi a další trestné činy, je důležitým nástrojem pro zajištění práva těchto obětí na spravedlnost a pro jejich návrat do běžného života. Schopnost identifikovat oběti trestných činů je zásadní dovedností pro mnoho profesí, které s cílovou skupinou mohou přijít do kontaktu. Mnoho obětí trestných činů (oběti domácího násilí, obchodované osoby, oběti násilí z nenávisti a další) nenahlásí trestný čin na policii často z důvodu strachu ze stigmatizace ze strany orgánů, či ze strany rodiny a přátel, jiní ze strachu z pachatele či pachatelky trestného činu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby pracovníci a pracovnice, kteří mohou s touto skupinou obyvatelstva přijít do kontaktu, byli schopni identifikace a uměli nabídnout možnosti podpory a pomoci.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zlepšit postavení obchodovaných osob. Konkrétní cíl projektu je pak zlepšení schopnosti zdravotnického personálu identifikovat obchodované osoby, především ženy obchodované za účelem nucené prostituce.

Cílová skupina:

Lékaři a další zdravotnický personál s výkonem práce v Ústeckém, Karlovarském a Jihočeském kraji

Doba realizace:

leden – prosinec 2016

Poskytovatel dotace:

Úřad Vlády České republiky

SAFE – smart, aware, free, enjoy - information campaign to prevent trafficking in human beings


logo visegrad fund 400

Název projektu v češtině:

SAFE  - informační kampaň pro prevenci obchodování s lidmi

Popis projektu:

V rámci projektu bude vytvořena a distribuována aplikace pro smartphony. Distribuce aplikace proběhne v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku mezi mladými lidmi i odborníky, kteří pracují s ohroženými skupinami. K aplikaci bude vytvořena také příručka, která bude sloužit jako nástroj pro prevenci obchodu s lidmi ve školách a dalších zařízeních.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o rizicích obchodu s lidmi prostřednictvím rozvoje aplikace pro smartphone , přiblížit tento druh trestného činu mladým lidem a usnadnit přístup k informacím o problematice obchodu s lidmi jak mladým lidem, tak i odborníkům pracujícím s ohroženými skupinami.

Cílová skupina:

mladí lidé a odborníci pracující s ohroženými skupinami

Doba realizace:

leden – prosinec 2016

Poskytovatel dotace:

Mezinárodní visegrádský fond

Výstupy projektu:

Aplikace ve verzi pro web

Aplikace ve verzi pro Android

Aplikace ve verzi pro iOS

Manuál pro použití aplikace

Zvyšováním informovanosti mládeže k prevenci obchodování s lidmi


Praha logo

Popis projektu:

Účelem projektu je zvýšit informovanost mladých lidí v Praze o problematice obchodování s lidmi. Bude realizováno 15 – 20 informačních setkání, které svým obsahem navazují na informační setkání, která se uskutečnila v roce 2015. Obsah navazujících informačních setkání vzešel ze zpětných vazeb studentů z roku 2015.

Cíle projektu:

Cílem projektu „Zvyšováním informovanosti mládeže k prevenci obchodování s lidmi“ je zvýšit informovanost o problematice obchodování s lidmi v oblasti rizik při vstupu na pracovní trh v České republice i v zahraničí, a tím snížit riziko obchodování s lidmi u mladých lidí do 20 let.

Cílová skupina:

žáci a žákyně základních a středních škol v hlavním městě Praze (15 – 20 let)

Doba realizace:

leden 2016 – prosinec 2016

Poskytovatel dotace:

Magistrát hlavního města Prahy

Empowerement of Migrant Women at Risk of Exploitation, Trafficking or Enslavement


eu flag

Název projektu v češtině: Zvyšování informovanosti migrantek ohrožených vykořisťováním či obchodováním s lidmi

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na ženy migrantky, které pracují v uzavřeném prostředí (například pracovnice v domácnostech). V rámci projektu jsou hledány způsoby, jak k těmto ženám co nejefektivněji přenést informace o jejich právech a možnostech podpory při řešení jejich situace. Projekt má dva partnery - Ban Ying z Německa a Lefoe z Rakouska.

Cíle projektu:

Cílem projektu jje zvýšit povědomí žen migrantkek o jejich právech.

Cílová skupina:

Ženy migrantky pracující v uzavřeném prostředí a ohrožené vykořisťováním, obchodování s lidmi, či dalšími trestnými činy.

Doba realizace:

Prosinec 2014 – listopad 2016

Poskytovatel dotace:

Projekt je podpořen programem Daphne Evropské komise.

 

Addressing demand in antitrafficking efforts and policies


Logo FP7

Název projektu v českém jazyce:

Výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po obchodování s lidmi

Popis projektu:

Projekt „Addressing Demand in Anti-Trafficking Efforts and Policies" se zaměří na historii, ekonomiku a politiku opatření přijatých ke snížení poptávky po obchodování s lidmi a jejich efektivitu v praxi. Namísto pouhé kompilace mezinárodních právních norem budou zanalyzovány snahy řešit poptávku po nucené a vykořisťující práci za využití přístupů z dalších oblastí jako je řešení poptávky po drogách, nepravidelné práci v domácnostech, nebo kampaně fair trade. Cílem projektu je ovlivnění tvorby politik na evropské i národní úrovni za účelem lepšího řešení poptávky po obchodu s lidmi.

Cíle projektu:

Kriminalizace klientů a klientek, větší kontrola agentur, kampaně pro trička fair trade – toto jsou příklady v současnosti diskutovaných opatření, které mají přispět ke snížení počtu obětí obchodování s lidmi se zaměřením na stranu poptávky. Velmi málo prostoru je však věnováno výzkumu efektivity takových opatření. Evropský výzkumný projekt „Addressing Demand in Anti-Trafficking Efforts and Policies" se snaží docílit lepšího porozumění opatřením v této oblasti. Konsorcium se shodlo, že není dostatečné analyzovat situace v souladu právním konceptem obchodování s lidmi. Cílem je analyzovat širokou škálu nucené a vykořisťující práce a využít poznatků z dalších oblastí. Projekt se snaží poskytnout teoretické i praktické znalosti k politickým rozhodnutím na evropské i národní úrovni za účelem eliminace, nebo alespoň snížení nejhorších forem vykořisťování.

Cílová skupina:

Oběti obchodování s lidmi

Doba realizace:

Leden 2014 – červen 2017

Poskytovatel dotace:

7. rámcový program, Evropská komise (DG Research)

Strengthening SOS line and Crisis Intervention Services to Trafficked and Exploited Persons


Philip Morris color

Název projektu v českém jazyce:

Posílení SOS linky a krizových intervenčních služeb pro obchodované a vykořisťované osoby

Popis projektu:

SOS linka a INFO linka organizace La Strada Česká republika, o.p.s. je určena obchodovaným či vykořisťovaným osobám. Projekt se zaměřuje na rozšíření služby SOS a INFO linky určené pro obchodované či vykořisťované osoby hlavně z pohledu fungování samotné SOS linky (z časově omezeného módu na mód 24/7) a rozšíření portfolia možných jazyků ke komunikaci.

Cíle projektu:

Cílem projektu „Posílení SOS linky a krizových intervenčních služeb pro obchodované a vykořisťované osoby“ je zajistit provoz SOS linky v režimu 24/7 včetně svátků a prázdnin.

Doba realizace:

Září 2015 - srpen 2016

Poskytovatel dotace:

Projekt podpořil Philip Morris International

Facebook