LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Podněty, připomínky, stížnosti

Připomínky a podněty od klientely jsou pro nás cennou zpětnou vazbou a pomáhají nám zkvalitňovat naše služby. Budeme proto rádi, pokud zvolíte nějakou cestu a sdělíte nám příčiny Vaší nespokojenosti.

Stížnost můžete:

a) sdělit osobně sociální pracovnici, která vede Váš případ (případně další osobě, s jejíž prací jste nespokojen/a).

Sociální pracovnice je povinna Vaši stížnost zaznamenat do spisu a snažit se Vaši stížnost řešit; pracovnice v sociálních službách jsou povinny informovat klíčovou sociální pracovnici.

Pokud se situace nezlepší, písemně či na předem dohodnuté schůzce informujte vedoucí sociálních služeb, která Vaši stížnost projedná do 5 dnů (u služby Krizová pomoc) a do 15 dnů u služby Azylové domy. Poté budete ústně (v případě zájmu i písemně) vyrozuměn/a o výsledku prošetření stížnosti. O vyrozumění bude do Vašeho spisu vyhotoven zápis, který má důvěrnou povahu.

Pokud ani v tomto případě nebudete spokojen/á, písemně oslovte ředitelku organizace, která se k Vaší stížnosti vyjádří do 15 dnů. Poté budete písemně vyrozuměn/a o výsledku prošetření stížnosti.

b) podat anonymně do schránek k tomu určených, které jsou umístěny v azylovém bytě s noční službou a v prostorách poradny organizace, případně poštou na adresu P.O.BOXU.

Schránky 1× do měsíce vybírá vedoucí azylového bytu, která se stížností bude zabývat. Vyrozumění o výsledku stížnosti je pak vyvěšeno na nástěnce v poradně.

c) v zastoupení člověka, kterého si sám/sama vyberete.

Pro podání ústní stížnosti můžete využít služeb tlumočnice organizace La Strada. Písemnou stížnost můžete napsat v jazyce, který používáte pro kontakt se svojí sociální pracovnicí.

Pokud máte jakékoli doporučení ke zkvalitnění služeb, můžete podat také podnět. Podnět můžete sdělit či adresovat Vaší sociální pracovnici, případně vedoucí sociálních služeb. Tyto se budou Vaším podnětem zabývat. K podnětu se však nemusí vyjadřovat a sdělovat Vám, jak s ním bylo naloženo.

V případě, že jste nespokojen/á informujte svou sociální pracovnici. s externími či doporučenými službami,informujte svou sociální pracovnici.

Facebook