LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Mezinárodní dokumenty

Pro Českou republiku jsou závazné tyto mezinárodní dokumenty.

  • Směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV,
  • Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. 
  • Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené nebo povinné práci
  • Úmluva OSN o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob (1949)
  • Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi, tzv. Palermský protokol, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost v roce 2013 – viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2013 Sb. m. s., o Úmluvě organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Protokol byl ratifikován Českou republikou dne 17. prosince 2014, vešel v účinnost dne 16. ledna 2015, dostupný na (http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0044-2013m.pdf).
Facebook