LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Jak pracujeme

O tom, na čem konkrétně se bude spolupracovat v rámci služeb nabízených oragnizací, rozhoduje sám klient/klientka.

Sociální pracovnice nebo pracovník sestaví s klientem či klientkou tzv. individuální plán, který zahrnuje budoucí oblasti spolupráce. Do tohoto plánu jsou zaneseny potřeby klienta/ky a konkrétní cíle spolupráce, tzv. zakázky.

Zakázka je konkrétně zformulovaná oblast a cíl spolupráce. Z dobře formulované zakázky je zřejmé, jaké jsou časové rámce spolupráce, co by se konkrétně mělo změnit nebo co může nastat v průběhu spolupráce a kdo a jak se na spolupráci podílí.

Důležitým principem sociální práce v organizaci je hodnota empowerementu. Respektujeme životní rozhodnutí klientek a klientů a přistupujeme k nim bez předsudků a morálních soudů. Každá osoba, která čerpá sociální služby, má právo:

  • na důstojné a profesionální zacházení
  • být informována o veškerých podstatných krocích, učiněných v její prospěch; žádné kroky nejsou konány bez jejího výslovného souhlasu
  • rozhodnout se o dalším postupu při řešeni svého případu

La Strada se zavazuje dodržovat mlčenlivost.

Facebook